Ügyfélszolgálat, legfontosabb tudnivalók ügyfeleinknek

Ide gyűjtöttem össze a legfontosabb tudnivalókat a már meglévő és leendő ügyfeleimnek.

Ez az oldal bemutatja, hogyan használja ez a portál a cookie-kat. Ha továbbra is használod az oldalt, akkor beleegyezzel a cookie-k használatába.

Mi a cookie ?

Ezeket a kis fájlok a számítógépeden tárolja az általad használt böngésző (például az Internet Explorer vagy a Firefox) a webhely kérésére. Ez lehetővé teszi, hogy a megtekintett webhely rögzítse beállításaidat és tevékenységeidet.

A Cookie használata

Ez az oldal cookie-kat használ számos dolgra, többek között:

Google Analytics, ez lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználók viselkedése alapján tökéletesítsük oldalunkat.
Egyéb külső cookie-k is használunk, mint a Facebook vagy a G+ megosztásra. Ezek a cookie-k általában harmadikfél kezeli, így ezeket az oldal nem lesz képes elérni.

Cookie-k Eltávolítása / letiltása

Itt egy lista, hogyan kell az alábbi böngészőkben letiltani:

Mi az a Távszámla?

Ma már a NAV által is engedélyezett módszer a számlák távnyomtatása. Így nincs szükség a számla kinyomtatására és postázására. Ehelyett az Ön számára egy e-mailt küldünk, amiben egy linkre kattintva tudja kinyomtatni.

A távszámla abban ez esetben készíthető, ha a vevő és a szállító is rendelkezik e-mail címmel.

Az Ön e-mail címére a távnyomtatás funkcióval az alábbi adattartalmú levelet küldöm ki.

Tisztelt Ügyfelünk !

Önnek új számlája érkezett. A számlát erre a linkre kattintva tudja kinyomtatni.

Tisztelettel:

Rausch Richárd

Az e-mailben elhelyezett linkre kattintva Önnek elérhetővé válik az a felület, ahonnan a távszámlát kinyomtathatja.

Rausch Richárd EV. (Székhely: 1115 Budapest Etele út 60/B , adószám: 66252823-1-43, Banknév: K&H Bank, Bankszámlaszám: 10400968-50526686-89891005 ) (továbbiakban: "Szolgáltató") a felhasználói (továbbiakban: "Felhasználó") számára web és email szolgáltatását a jelen szerződési feltételek mellett nyújtja.

I. A szolgáltatás leírása
A Felhasználó a csatolt adatlapnak megfelelően előfizet domain és Web hosting / DNS és email szolgáltatásokra. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót és jelszót. A Szolgáltató a Felhasználó részére meghatározott méretű tárhelyet biztosít melyen a Felhasználó igényei (illetve az adatlapon meghatározottak) szerint készít email címeket, és futtat Web alkalmazásokat.

II. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte
A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett (vagy emailben küldött) regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus vagy postai úton történő megküldésével teszi meg. A szolgáltató ezek alapján számlát küld a Felhasználónak. A Felhasználó a számla kiegyenlítésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét a számla kiegyenlítése idopontjától biztosítja.

III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei
Műszaki feltételek:
A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó részéről, hogy rendelkezzék megfelelő hardver, szoftver eszközökkel és Internet kapcsolattal.

Személyi feltételek:
A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. A Felhasználó a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül történik.

Időbeli és földrajzi korlátok:
A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés esetén az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Felhasználó. A szüneteltetési idejére Felhasználót díjvisszatérítés nem illeti meg.

Késedelmes fizetés miatti szüneteltetés után Szolgáltató visszakapcsolási díjat számlázhat minden egyes szolgáltatás (pl. tárhely) visszakapcsolásáért.

IV. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek
A Web hosting / DNS és email szolgáltatásokért a Szolgáltató a mellékelt adatlapnak megfelelő díjat számláz. Szolgáltató az aktuális fizetési periódusra esedékes számlát a periódus 5. napjáig Előfizetőhöz eljuttatja, melyet ő a periódus 20. napjáig átutalással kiegyenlít.

Amennyiben Felhasználó nem kapná meg a számlát a szolgáltatási periódus 10. napjáig, köteles a Szolgáltatót errõl azonnal értesíteni, az esedékes díjat pedig bankátutalással, mint elõleget átutalni a periódus 20. napjáig.

Amennyiben Szolgáltató egy hónapon belül várhatóan több szolgáltatást is nyújt Előfizetőnek, azokat nem feltétlenül egyesével, hanem kb. havonta egyszer egy gyűjtő számlán számlázza ki.

A lejárt számlák kezelése céljából Szolgáltató jogosult Előfizető adatait követeléskezelő partnerének átadni.
Felhasználó a hatályos törvénynek megfelelő elektronikus számlát is elfogad a Szolgáltatótól.

V. A Felhasználó jogai és kötelezettségei
A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetés végett.
A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegésébol eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

Tilos a szolgáltatás felhasználásával (Etikai Kódex):
a) jogsértő tartalmat közzétenni,
b) más személy adataihoz, berendezéseihez jogosulatlanul hozzáférést kezdeményezni, más személy hálózaton továbbított közléseit jogosulatlanul kifürkészni,
c) jogsértő elektronikus levelezést folytatni. (SPAM)

A Szolgáltató a szerzodést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali határidővel felmondhatja, ha
a) a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és a Felhasználó a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg,
b) a Felhasználó a szolgáltatás használata során az Etikai Kódexben foglaltakat megszegi, és ezt a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szünteti meg.
c) Tárhely vagy egyéb eroforrás alapú számlázás esetén a Felhasználó ismétlődő vagy nagymértékű számlázást elkerülő magatartása vagy erőforrás átcsoportosítása esetén, melyet a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szüntet meg.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy február 1-én a szolgáltatási díjait a mindenkori infláció mértékével növelje. A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a www.rausch.hu Internet címen teszi közzé.

VI. Adatkezelés, adatbiztonság
A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett elozetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.
Szolgáltató jogosult Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetéseit rögzíteni. A felvételeket Szolgáltató megőrizheti, és az esetleges jogviták tisztázására felhasználhatja.

VII. Szerzõdés megszűnése, díjvisszatérítés
Amennyiben a szolgáltatás a szolgáltató hibájából szûnik meg, úgy a Felhasználót idõarányosan a fel nem használt idõszaknak megfelelõ díjvisszatérítés illeti. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a weblap építõ és sablon szolgáltatásokra.

Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerzõdés vagy egy szolgáltatás megszûntetését, a már kiszámlázott és kifizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre. Amennyiben a Felhasználó a szerzõdés keretében több - akár azonos típusú - szolgáltatást is igénybe vesz, ez minden egyes szolgáltatásra külön-külön vonatkozik.

A szolgáltató éves szinten 99 % idõbeli rendelkezésreállást garantál a tárhely szolgáltatásaira. Amennyiben a tárhely szolgáltatások elérésében éves szinten 1%-nál nagyobb kiesés tapasztalható a szolgáltató hibájából, úgy Felhasználót idõarányos visszatérítés illeti meg a vonatkozó tárhely szolgáltatás díjából a kiesett, 1%-on felüli idõszakra. A díjvisszatérítés csak akkor jár, ha a szolgáltatás kiesés a Szolgáltató, és nem a felhasználó, vagy harmadik személy hibájából következik be (pl. internet szolgáltatás). A díjvisszatérítés csak a tárhely szolgáltatások díja után jár, a domain név költségek levonásával. A szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelõsségre a szerverén tárolt adatok integritásáért és azok sérülése esetén kártérítés fizetésére nem kötelezhetõ.

VIII. Elállás joga
A távol levõk kötött szerzõdések esetén bizonyos kivételektõl eltekintve a fogyasztó 10 napon belül elállhat a szerzõdéstõl. A kivételek között szerepel azonban: "szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzõdés esetében, ha az elállási határidõ lejárta elõtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte".
Mivel szolgáltatásainkat a Felhasználó azonnali teljesítésre rendeli, ezért az elállás jogával a szolgáltatásaink nagy része esetén nem élhet.
Amennyiben a szolgáltatás teljesítését még nem kezdtük meg, úgy természetesen lehetséges a szerzõdéstõl való elállás, annak megkötését követõ 10 napon belül. Ilyen igényt kérjük hogy írásban (e-mail) jelezzék nekünk, a fenti határidõn belül!