ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 A jelen Általános Szerződési Feltételekre (a továbbiakban: ÁSZF) a magyar jog az irányadó és magyar nyelven íródik.

 A szolgáltató neve: Rausch Richárd egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2421 Nagyvenyim, Kossuth utca 51.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyilvántartási szám: 33131482

Adószáma: 66252823127

Telefonszáma: +36 20 298 7254

A szerződés nyelve: magyar

(továbbiakban: "Szolgáltató")

a felhasználói (továbbiakban: "Felhasználó") számára web és email szolgáltatásokat a jelen szerződési feltételek mellett nyújtja.

A jelen Szabályzat 2018. május 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

1. A tárgya a rausch.hu oldalon kínált szolgáltatások.

A rausch.hu weboldalon feltüntetett árak és szolgáltatások nem kötelező érvényű ajánlattételnek minősülnek.

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Szolgáltató e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre

magyar nyelven a Szolgáltató, valamint azt Előfizető között.

1.1. A szolgáltatási szerződés létrejöttének a feltételei:

Elektronikus úton történő szerződés kötéshez szükséges a rausch.hu weboldalon a kiválasztott szolgáltatás elektronikus úton történő megrendelése vagy e-mailben való eljuttatása a Szolgáltatóhoz. Minden esetben szükséges az Előfizető részéről és Szolgáltató általi visszaigazolás. A teljesítés feltételei szolgáltatástól függően változhatnak, amelyről Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt.

Az Előfizető részére online felhasználói fiókot nyit a Szolgáltató, amelyen keresztül az adatait és a megrendeléseit elérheti.

A Szolgáltató az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózathasználati irányelveknek veti alá magát: http://www.iszt.hu/iszt/aup.html

A megrendelt szolgáltatásokat Szolgáltató úgy biztosítja, hogy a Szolgáltatáshoz szükséges hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető részére e-mailben elküldi.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, amelyek azonban nem haladhatják meg naptári évente összesen a 99 óra időtartamot és nem tartoznak bele a 3. fél által biztosított szolgáltatások.

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől és befizetéstől számított 8 munkanapon belül biztosítani.

A Szolgáltató díjmentesen biztosít technikai támogatást a tárhely szolgáltatás igénybevételéhez.

Szolgáltató csak külön megállapodás esetén kínál programozási, weblaptervezési szolgáltatást, ennek hiányában a tárhelyen a weboldal kialakítása az Előfizető feladata.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást nem biztosítani, az információt eltávolítani vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben

az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése

Tilos a tárterületen olyan kódok elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra

Tilos az Interneten kéretlen e-mailek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása. Előfizető esetleges gondatlanságából vagy szándékosságából eredő SPAM küldés következményeiért (pl.: SPAM listára való kerülés) a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de minden tőle elvárható módon - külön költségek fizetése nélkül - megtesz az optimális szolgáltatás biztosításáért.

Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

A 2001. évi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi, védjegyoltalomból eredő jogsértésről szóló értesítés alapján.

2.2. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein

elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail,

FTP stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető teljes büntetőjogi felelősséget vállal a

tárhelyre feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja a szervereken.

2.3. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat

harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi

kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.

2.4. A szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni, az Előfizető írásos engedélye esetén.

2.5. A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt

vagy hozzáférhetővé tett információért - az EKSZ. 8-12. §-okban meghatározott feltételek

fennállása esetén - nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt,

hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni,

amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében akkor nem felel a más által

rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett

jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha

lefolytatja az EKSZ. 13. § szerinti eljárást. Nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés

nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az EKSZ. 7-11. § vagy a 13. § szerint

járt el.

2.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan országokból való állandó elérhetőségért, ahonnan általában az átlagosnál több hacker támadás, DOS támadás érkezik. (pl.: Kína), mert sokszor kell több tartományt tiltani. Szintén nem vállal

felelősséget a Szolgáltató azon esetben ha egy harmadik szolgáltató hálózati beállításai meggátolják

a csatlakozást.

2.7. Előfizető célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításai esetén Szolgáltató az Előfizető figyelmét

erre köteles írásban felhívni. Amennyiben Előfizető a felhívás ellenére írásban fenntartja utasítását,

Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja, illetve a szerződéstől vagy teljes vagy részleges

teljesítéstől elállhat, vagy az Előfizető kockázatára az Előfizető utasításait teljesítheti. Szolgáltató

köteles az utasítás teljesítését megtagadni, amennyiben annak végrehajtása jogszabály

megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét és vagyonát.

2.7. Amennyiben Előfizető késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult az árlistában foglalt és korábban alkalmazott díjakon felül egyedi, külön díj kiszámlázására.

2.8. Szolgáltató jogosult a felfüggesztésre, törlésre, inaktiválásra került szolgáltatások Előfizető

által kért újra aktiválásáért, külön díjat felszámolni vagy felmondani a szerződést.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év minden napján.

Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez Előfizető oldalán szükséges hardver, szoftver, liszensz, telekommunikációs, biztonsági és emberi feltételeket biztosítani.

3.1. Az Előfizető elismeri, hogy az internet több résztvevő hálózatból áll össze, amelyek külön

tulajdonban vannak és nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt, ezért a Szolgáltató nem felelős az

olyan felmerülő károkért, amelyek a szolgáltatásnak a Szolgáltató által nem ellenőrzött hálózatok

vagy más internet szolgáltatók tevékenysége miatt következik be (pl. üzemzavar, megszűnés okozta

átmeneti vagy tartós el nem érhetősége, más internet szolgáltatók által továbbított ügyfél adatok

átviteli hibája, számítógépes vírusok, férgek, számítógépes szabotázsok és támadások).

3.2. Az Előfizető kártalanítja a Szolgáltatót és alvállalkozóit bármely harmadik személy általi

követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt, amelyek:

a jelen ÁSZF-ből és az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek Előfizető általi megszegéséből

az Előfizető bármely ügyfelének vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen (ideértve különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás használata során továbbított tartalomra vonatkozó, vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből eredő) követelésekből ered

a szerzői jog, vagy bármely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből, becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető, megfélemlítő vagy zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből ered.

3.3. Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásához biztosított erőforrási

limitek olyan jellegű túllépése esetén, amely a Szolgáltató hálózatában, szerverében,

infrastruktúrájában károsodást, kimaradást, teljesítményvesztést okoz vagy a Szolgáltató más

előfizetője számára a Szolgáltató szolgáltatásában teljesítménybeli, felhasználó-élménybeli

csökkenést okoz, a az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a szolgáltatást.

3.4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a

jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.5. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni.

Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató

jogosult a szolgáltatások korlátozására, további megrendelések teljesítésének megtagadására,

törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak

átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.6. Az Előfizető felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért és

elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról

információkat kizárólag az Előfizető felhasználói fiókjában megadott e-mail

címére küld értesítéseket. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő

változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni e-mailben vagy a felhasználói fiókjában. A bejelentés elmaradásából származott esetleges károkért az Előfizetőt terheli a felelősség.

3.7. A szolgáltatással kapcsolatos technikai és adminisztratív változtatásokat kizárólag az Előfizető fiókjából bejelentkezve lehet kezdeményezni. A szolgáltatások esetén ez az e-mail cím az elsődleges azonosító, amely vitás esetben alkalmas a tulajdonos azonosítására.

3.8. Előfizető elfogadja, hogy amennyiben oldala harmadik fél érdekeit sérti és/vagy

büntetőeljárás van folyamatban a weboldalán tárolt adatok miatt, és erről a Szolgáltató értesítést

kap, Szolgáltató előzetes értesítés nélkül a tárhely szolgáltatást szüneteltetheti az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően.

3.9. Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

3.10. Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldala által használt

rendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a

Szolgáltató tájékoztatja.

3.11 Az Előfizető által használt tárhely és tartalmának (fájlok, levelek stb.) mentése az Előfizető

feladata

3.12. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató napi szerver oldali adatmentést végez a szolgáltatás folyamatossága és biztonsága érdekében.

3.13 Előfizető számára Szolgáltató hozzáférést és kiszolgáló rendszereket biztosít. Amennyiben

Előfizető ezek segítségével a megfelelő beállításokat nem tudja elvégezni, és Szolgáltatótól kéri a

beállítások elvégzését, Szolgáltató jogosult ezért munkadíjat felszámolni.

4. Menedzselt Honlap (Honlap karbantartás) Szolgáltatások

Előfizető külön egyedi igény alapján, vagy árlista alapján rendelhet honlap rendszergazdai szolgáltatást. Szolgáltatások aloldalán találhatóak vagy a két fél között létrejött egyedi írásbeli (email vagy szerződés) megállapodásban leírtak szerint történik. Bárminemű szóbeli és korábbi megállapodás vagy írásban a Szolgáltató által nem visszaigazolt egyeztetés érvényét veszíti.

4.1. Eseti, egyszeri rendszergazdai, fejlesztési szolgáltatásokra Szolgáltató 48 órás garanciát vállal, kivéve ha harmadik fél vagy Előfizető részéről a Szolgáltató által elvégzett konfigurációt / beállítást / telepítést (stb.) bármilyen befolyás vagy módosítás érte. A garancia az eredeti konfiguráció /

beállítás / telepítés elvégzését tartalmazza.

4.2. Szolgáltató jogosult a rendszergazdai, fejlesztési igényeket indoklás nélkül megtagadni.

Ez általában olyan rendszereknél fordul elő, amit nem Szolgáltató, hanem harmadik fél vagy Előfizető helyezett üzembe és kockázatos a rendszerbe történő munka Szolgáltató részéről.

5. Viszonteladók

5.1. A Viszonteladók felelősséget vállalnak ügyfeleikért. A Szolgáltató a Viszonteladó ügyfeleinek

nem biztosít ügyfélszolgálatot. Amennyiben a Viszonteladó ügyfele a Szolgáltatóval kapcsolatba

lép, a Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizető saját magához áthelyezésére vagy zárolására, amíg

a helyzet nem tisztázódik. Minden kérésnek a Viszonteladón keresztül kell beérkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó hozzáférésének felfüggesztésére, amennyiben a Viszonteladó ügyfelei az ÁSZF vagy törvénybe ütköző

tevékenységet folytat. A Viszonteladó felel az általa kezelt információk felhasználásából eredő esetleges anyagi és nem anyagi károkért.

5.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató számára a Viszonteladó által e-mailben minden szükséges melléklettel ellátott, szabályzatba nem ütköző – tárhely szolgáltatásokat biztosítja. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket legkésőbb 7 munkanapon belül elfogadja vagy elutasítja.

5.3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó által közvetített tárhely delegálások

kapcsán a Viszonteladó ügyfeleit nem keresi meg sem írásos, sem egyéb formában. Kivételt képez

az eset, amennyiben a Viszonteladó a számlába állított összeget nem fizeti meg a Szolgáltató

számára, illetve az ÁSZF ide vonatkozó pontjainak megszegése esetén.

5.4. Viszonteladó köteles a tárhely delegálással kapcsolatos szerződést, illetve igénylőlapokat a

szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni, annak biztonságos tárolásáról gondoskodni.

6. A Szerződés Időtartama, Felmondás

6.1 A szolgáltatási szerződés a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra

szól és rendes felmondással fel nem mondható, csak az Előfizető és a Szolgáltató közös megegyezésével szüntethető meg. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő

időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés rendkívüli felmondása az ÁSZF

Előfizető általi megszegése esetén lehetséges a Szolgáltató részéről, azonnali hatállyal, amely

esetben az Előfizetői fizetési kötelezettsége továbbra is fent áll. A Szolgáltató nemfizetés esetén

fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató

az Ügyfélnek.

6.2. Havi előfizetés esetén – amennyiben külön megállapodás nem született Felek között határozott

időtartamról – a szerződés felmondási határideje mindkét fél részéről 30 nap. Negyedéves, féléves

éves vagy hosszabb időtartamú szerződés esetén a felmondási határidő 30 nap.

7. ÁSZF változásai, Árváltozások

7.1. A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát.

7.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről

azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-

nek a honlapján történő közzétételével vagy emailben. Előre kifizetett határozott idejű és teljesítés

alatt álló szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

8. A szerződés hatálya

8.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés

szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

8.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal az ellenkezőjét nem

kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

8.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést – a jogszabályok és a jelen ÁSZF által

szabályozott eseteken kívül - meg kívánná szüntetni, köteles a Szerződés határozott időtartamának

a lejártáig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés megszüntetésekor egy összegben

megfizetni. A megszüntetés kizárólag írásban történhet, elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

8.4. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF-et megszegi.

8.5. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek

(pl. fizetési kötelezettség) alól.

9. Elállás joga

9.1. A távol levők kötött szerződések esetén bizonyos kivételektől eltekintve a fogyasztó 14 napon belül elállhat a szerződés.

9.2. A kivételek között szerepel azonban: "szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte".

9.3. Mivel szolgáltatásainkat a Felhasználó azonnali teljesítésre rendeli, ezért az elállás jogával a szolgáltatásaink nagy része esetén nem élhet.

9.4. Amennyiben a szolgáltatás teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg, úgy természetesen lehetséges a szerződéstől való elállás, annak megkötését követő 14 napon belül. Ilyen esetben a Felhasználó, írásban (e-mail) jelezze ezt, a fenti határidőn belül!

9.5. Elállási nyilatkozat minta letölthető itt.

10. Adatkezelés, adatbiztonság

10.1. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.

10.2. A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.

10.3. A weboldal részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://rausch.hu/ugyfeleknek/adatvedelem.html

10.4. A weboldal részletes adatfeldolgozói tájékoztató elérhető a következő oldalon: https://rausch.hu/adatfeldolgozoi-tajekoztato.html

11. Panaszkezelés

A Szolgáltató kizárólag írásbeli (elektronikus formában) panaszt fogad el. Amennyiben szóbeli panaszt szeretne benyújtani, azt minden esetben rögzíti a Szolgáltató elektronikus formában és erről másolatot küld a Felhasználónak. A Szolgáltató a benyújtott panaszt 30 napon belül írásban (elektronikus formában) megválaszolja.

11.1. Amennyiben a panaszt elutasítja, akkor elutasító álláspontját megindokolja.

11.2. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.3. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vagy területi szerveihez:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

 Hatósági Tanácsadó Iroda:

 Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Péntek: 10.00-12.00

 telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken:09.00-13.00

 Fogyasztóvédelmi Rezsipont:

 Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken: 09.00-13.00

 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

 Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. Vis major

12.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a

felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő

például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás,

polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

12.2 Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely az Előfizető

gondatlanságára vezethető vissza és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem

végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.

12.3 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél

jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események

sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

 

Tovább a kategóriában: Távszámla »